柿蒂

www.cnaizheng.com  2021-09-17  爱征健康网

中药柿蒂是收录在《中华本草》里的一种中药材,柿蒂的名字又叫柿钱、柿丁、柿子把、柿萼,柿蒂的四气五味为,苦味,涩味,平性。药物作用在脏腑经络的归属,归胃经。柿蒂的功效与作用:降逆下气。主呃逆;噫气;反胃。

《中华本草》近万种中药材基本信息、功效与作用介绍

柿蒂简介、柿蒂的功效与作用

柿蒂的基本信息

中药名称:柿蒂(Shì Dì)

别名:柿钱、柿丁、柿子把、柿萼

药用来源:药材基源:为柿科植物柿的宿存花萼。拉丁植物动物矿物名:Diospyros kaki Thunb.采收和储藏:秋、冬季收集成熟柿子的果蒂(带宿存花萼),去柄,晒干。

柿蒂的生态环境和形态性状

生境分布:多为栽培种。分布于华东、中南及辽宁、河北、山西、陕西、甘肃、台湾等地。

原形态:落叶大乔木,高达14m。树皮深灰色至灰黑色,长方块状开裂;枝开展,有深棕色皮孔,嫩枝有柔毛。单叶互生;叶柄长8-20mm;叶片卵状椭圆形至倒卵形或近圆形,长5-18cm,宽2.8-9cm,先端渐尖或钝,基部阔楔形,全缘,上面深绿色,主脉生柔毛,下面淡绿色,有短柔毛,沿脉密被褐色绒毛。花杂性,雄花成聚伞花序,雌花单生叶腋;总花梗长约5mm,有微小苞片;花萼下部短筒状,4裂,内面有毛;花冠黄白色,钟形,4裂;雄蕊在雄花中16枚,在两性花中8-16枚,雌花有8枚退化雄蕊;子房上位,8室,花柱自基部分离。浆果形状种种,多为卵圆球形,直径3.5-8cm,橙黄色或鲜黄色,基部有宿存萼片。种子褐色,椭圆形。花期5月,果期9-10月。

形态性状:性状鉴别 宿萼近盘状,先端4裂,裂片宽三角形,多向外反卷或破碎不完整,具纵脉纹,萼筒增厚,平展,近方形,直径1.5-2.5cm,表面红棕色,被稀疏短毛,中央有短果柄或圆形凹陷的果柄痕;内面黄棕色,密被锈色短绒毛,放射状排列,具光泽,中心有果实脱落后圆形隆起的疤痕。裂片质脆,易碎,萼筒坚硬木质。质轻,气微,味涩。以个大而厚、质硬、色黄褐者为佳。显微鉴别 粉末特征:棕色。①非腺毛较多,单细胞,直径20-26μm,一种长150-300μm,壁厚约8μm,含棕色物质;另一种长可至850μm,壁厚约5μm。②石细胞众多,有分枝,一般直径约80μm,少数达180μm,壁厚5-30μm,纹孔细密,孔沟明显。③草酸钙方晶直径6-30μm。④下表皮细胞近方形或多角形;气孔不定式,副卫细胞5-7个。⑤腺毛少见,头部由2-3个细胞组成,直径约30μm,胞腔内充满棕红色物质,柄1-2个细胞。理化鉴别 薄层色谱:取本品粗粉0.1g,加70%乙醇4ml,浸泡过夜,滤过。滤液在水浴上蒸干,加乙醇0.5ml溶解后供点样。另以没食子酸与槲皮素醇溶液为对照品。分别点样在硅胶G板上,用甲苯-甲酸乙酯-甲酸(5:4:1),展开10cm。取出晾干。以1%三氯化铁醇试剂喷雾显色,没食子酸呈蓝黑色。以2%三氯化铝醇试剂喷后显色,于紫外光灯(254nm)下观察,槲皮素显黄绿色荧光。

柿蒂的功效与作用和用法用量

化学成分:含羟基三萜酸(hydroxytriterpenic acid)0.37%,其中有齐墩果酸(oleanolic acid),白桦脂酸(betulinic acid),熊果酸(ursoic acid)[1,2]和19α-羟基熊果酸(19α-hydroxyursolic acid)。其他有机酸有硬脂酸(stearic acid),棕榈酸(palmitic acid),琥珀酸(succinic acid),丁香酸(syringic acid),香草酸(vanillic acid),没食子酸(gallic acid)。此外,还有无羁萜(friedelin),β-谷甾醇,β-谷甾醇葡萄糖甙(β-sitosteryl-β-D-gluco-side),三叶豆甙(trifolin),金丝桃甙(hyperin),山柰酚(kaempfer-ol),槲皮素(quercetin)。又含葡萄糖,果糖,脂肪油等[3],还含鞣质[4]。

药理作用:1.抗心律失常作用 0.5%柿蒂提取物(ST)50mg/kg 腹腔注射于小鼠,能显着对抗氯仿诱发的室颤;亦能对抗乌头碱、氯化钡所致大鼠心律失常;ST12.5mg/(kg.天)腹腔注射,连续5天; 能对抗哇巴因所致豚鼠室性心律失常。2.镇静作用 ST100mg/kg小鼠腹腔注射,使自发活动明显减少,增强阈下剂量戊巴比妥钠的催眠作用,延长其睡眠时间,并明显拮抗吗啡引起的小鼠竖尾反应。3.抗生育作用 在家免抗生育筛选中,初步证实柿蒂有一定的抗生育作用,柿蒂柄优于柿蒂蒂,柿蒂的柄的抗生育率为79.6%。

性味:苦味,涩味,平性。

归经:归胃经。

功效与作用:降逆下气。主呃逆;噫气;反胃

用法用量:内服:煎汤,5~10g;或人散剂。外用:适量,研末撤。

中药柿蒂的相关信息

附方:①治呃逆:柿钱、丁香、人参等分。为细末,水煎,食后服。(《洁古家珍》柿钱散)②治呃逆不止:柿蒂(烧灰存性)为末。黄酒调服,或用姜汁、砂糖等分和匀,炖热徐服。(《村居救急方》)③治伤寒呕哕不止:干柿蒂七枚,白梅三枚。上二味,粗捣筛,只作一服,用水一盏,煎至半盏。去滓温服,不拘时。(《圣济总录》柿蒂汤)④治脑满咳逆不止:柿蒂、丁香各一两。上细切,每服四钱,水一盏半,姜五片,煎至七分。去滓热服,不拘时候。(《济生方》柿蒂汤)⑤治百日咳:柿蒂四钱(阴干),乌梅核中之白仁十个(细切)加白糖三钱。用水二杯,煎至一杯。一日数回分服,连服数日。〔《江西中医药》(3):20—22,1953]⑥治血淋:于柿蒂(烧灰存性),为末。每服二钱,空心米钦调服。(《奇效良方》柿蒂散)

各家论述:1.人之阴气,依胃为养。士伤则木挟相火,直冲清道而上作咳逆,古人以为胃寒,既用丁香、柿蒂,不知其孰为补虚、孰为降火,不能清气利痰,惟有助火而已。2.《纲目》:咳逆者,气自脐下冲脉直上至咽膈,作呃忒、蹇逆之声也。朱肱《南阳书》以哕为咳逆,王履《溯洄集》以咳嗽为咳逆,皆误矣。哕者,干呕有声也。咳逆,有伤寒吐下后,及久病、产后、老人、虚人阴气大亏,阳气暴逆,自下焦逆至上焦,而不能出者;有伤寒失下,及平人痰气抑遏而然者。当钡其虚实阴阳,或温或补,或泄热,或降气,或吐或下可也。古方单用柿蒂煮汁钦之,取其苦温能降逆气也。《济生》柿蒂散加以丁香、生姜之李热,以开痰散郁,盖从治之法,而昔入亦常用之收效矣。至易水张氏,又益以人参,治病后虚人咳逆,亦有功绩。丹溪朱氏但执以寒治热之理,而不及从治之法,矫枉之过矣。若陈氏《三因》,又加以良姜之类,是真以为胃寒而助其邪火者也。3.《本草汇言》:沈则施曰,撩丹溪翁谓入之阴气,依胃为养。土伤则木挟相火,直冲渭道而作咳逆,宜竹茹黄连柿蒂汤主之,此言热呃也。《济生》论谓阳竭于下,孤阴独存,阴气亦将旋脱,故逆上面作呃,宜丁附人参柿蒂汤主之,此言寒呃也。又按《准绳》论呃逆之证,有伤寒吐下后、久病、产后阴血大亏,阳气暴逆,自下逆上而作呃者,非大温中补中之剂不能治。又有平人饮食痰气抑遏,而气自脐下冲脉直上咽膈,而作呃忒蹇逆之声,用平胃二陈汤,加柿蒂数枚煎服,亦可止也。观于柿蒂之苦涩,但可以散逆气,而因寒、因热、固虚、因滞者,则佐以丁、黄、茹、连、参、术、平胃、二陈辈,当仔细斟酌,毋轻视也。4.《本草求真》:柿蒂,虽与丁香同为止呃之味,然一辛热而一营平,合用深得寒热兼济之妙。如系有寒无,则丁香在所必用,不得固执从治,必当佐以柿蒂。有热无寒,则柿蒂在所必需,不得泥以兼济之必杂以丁香。是以古人用药,有合数味而见效者,有单用一味而见效者,要使药与病对,不致悖谬而枉施耳。孟诜:治咳逆、哕气,煮汁服。5.《滇南本草》:治气隔反胃。

出处:出自《本草纲目拾遗》

来源备注:中药柿蒂摘录自《中华本草》

所属专题: 《中华本草》 《中华本草》字母S

柿蒂 的相关内容

查看更多柿蒂相关文章,请点击进入栏目页或在页面顶部搜索。

最新推荐文章
柿蒂(PC版)  |  柿蒂(手机版)